image1 image2 image3
logo

Regulamin

Zmień rozmiar tekstu:

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód tożsamości
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

4. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
5. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami:

  • literowymi i cyfrowymi
  • wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.

6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
7. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów Biblioteki.
9. W Bibliotece należy zachować spokój, nie wnosić jedzenia, nie palić papierosów.

§ 2.Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 3 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za każde upomnienie (pisemne i telefoniczne) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości: 5 zł
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrekcji MPBP.

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie